Voorwaarden verhuur zonder machinist

1 De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Door ons opgegeven maten of gegevens zijn niet bindend tenzij zulks uitdrukkelijk bij de bestelling wordt overeengekomen.

2 Vervoer van en naar de plaats, laden en lossen, geven steeds een bijkomende prijs. De leveringstermijn is steeds vrijblijvend. De verhuurder heeft het recht de leveringsdatum te verlaten met maximum vier werkdagen zonder dat dit aan de huurder het recht geeft de huur te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Na deze periode kan de huurder verbreking vragen, doch zal hij in geen enkel geval het recht hebben op schadevergoeding.

3 De goederen worden afgeleverd in perfecte staat. Elk zichtbaar gebrek dient op straffe van verval bij de aflevering aan de verhuurder worden gemeld. De huurder dient de goederen in dezelfde staat terug te geven behoudens normale slijtage.

4 Terugname door de verhuurder houdt geen aanvaarding in en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van drie werkdagen om de goederen te onderzoeken op zichtbare gebreken en de huurder uit te nodigen een tegensprekelijke beschrijving over te maken. Indien de huurder daarop niet ingaat geeft hij daarmee onherroepelijk de beschreven schade toe.

5 Het gebruik van de goederen is volledig op risico van de huurder (inclusief diefstal en vandalisme). Ook zal hij aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden. Dit geldt eveneens voor schade die het gevolg is van onzichtbare gebreken. De huurder zal de verhuurder vrijwaren en ontlasten indien hij wordt aangesproken door derden. De huurperiode kan slechts worden beëindigd op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur.

6 De verhuurder is gerechtigd op elk ogenblik het gebruik en de toestand van de gehuurde goederen te controleren. Hiertoe is de huurder verplicht steeds aan de verhuurder de plaats mede te delen waar de goederen kunnen worden aangetroffen. Onderverhuring, ongebruik, wangebruik, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzigingen en vastgestelde beschadigingen laten aan de verhuurder van rechtswege toe het huurcontract als beëindigd te beschouwen en de goederen terug te nemen onverminderd het recht op schadevergoeding.

7 Meegeleverde reservedelen dienen enkel tot service ten overstaan van de huurder en worden bij gebruik ervan aangerekend als zijnde geleverde en verkochte goederen. Toebehoren of reservedelen, die ontbreken bij einde van de huurovereenkomst worden nae en wachttijd van vijf werkdagen beschouwwd als geleverde en verkochte goederen en zullen ook als dusdanig worde aangerekend. De verhuurder behoudt het recht de betreffende toebehoren of reservedelen na de wachttijd niet meer terug te nemen.

8 Herstellingen aan gehuurde goed mogen slechts gebeuren door personeel van de verhuurder of door een door hem erkende hersteller. Het tijds- en gebruiksverlies ten gevolge van deze herstellingen zullen de huurder in geen geval het recht verlenen op prijsvermindering of schadevergoeding.

9 Klachten dienen op straffe van verval gedetailleerd en gemotiveerd binnen de vijf dagen bij aangetekend schrijven aan de vehuurd worden medegedeeld.

10 Verhuurprijs:
- Wordt gerekend Per werkdag van 8 uur maximum
Per week: maximum 5 werkdagen van max. 8 uur
Per maand: maximum 20 werkdagen van max. 8 uur
Per shiftwerken van iedere 8 uur wordt iedere shift aangerekend als zijnde 1 werkdag
De huurprijs wordt gerekend vanaf de dag van leveren tot en met de dag van afhaling, na schriftelijke verwittiging van de hurder (met een minimum huurtermijn gelijk aan 1 werkdag).
- Eventueel vermelde of doorgegeven prijzen zijn steeds exclusief de wettelijke belasting van de toegevoege waarde (BTW)
- Brandstof: ten laste van de huurder

11 Ingeval de huurprijs periodiek dient betaald te worden zal de verhuurder bij één enkele wanbetaling en zonder ingebrekestelling van rechtswege, het contract als ontbonden beschouwen en gerechtigd zijn de goederen terug te nemen onverminderd het recht op schadevergoeding.

12 Waarborg: bij aanvang huur wordt er door de huurder een waarborg betaald, omvang door de verhuurder te bepalen. Zij geeft nooit recht op interesten.

13 Onderhoud: de huurder verplicht zich ertoe de machine dezelfde zorg te geven, als zou het zijn eigen machine zijn.

14 Ingeval van beslagname op de goederen van de huurder zal deze het verhuurcontract op het geleverde materiaal laten gelden en de verhuurder onmiddellijk verwittigen. De kosten hiervan zullen worden doorgerekend aan de huurder.

15 Betalingen :
De facturatie gebeurt na iedere huurperiode. Bij huur per maand wordt de factuur per maand opgemaakt. Ook als de huur over meerdere maanden gebeurt. Elk factuur dient contact betaald te worden tenzij uitdrukkelijk anders hierop werd vermeld. Elke factuur welke niet contant werd voldaan, brengt van rechtswege en zonder aanmaning een rente op van 20% per maand en een schadevergoeding van 10%. Deze bedragen zijn verschuldigd van rechtswege en zonder aanmaning. Alle betwistingen dienen aanhanging gemaakt te worden voor het vredegerecht van het kanton Kortrijk of de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

De huurder dient een verklaring te geven dat hij de handleiding ontvangen heeft.