Voorwaarden verhuur met machinist

1 De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Door ons opgegeven maten of gegevens zijn niet bindend tenzij zulks uitdrukkelijk bij de bestelling wordt overeengekomen.

2 Vervoer van en naar de plaats, laden en lossen, geven steeds een bijkomende prijs.

3 Verhuurprijs:
- Wordt gerekend Per werkdag van 8 uur maximum
Per week: maximum 5 werkdagen van max. 8 uur
Per maand: maximum 20 werkdagen van max. 8 uur
De werkuren van de machinist gaan in op het moment van aankomst tot moment van vertrek op werf.
- Eventueel vermelde of doorgegeven prijzen zijn steeds exclusief de wettelijke belasting van de toegevoege waarde (BTW)
- Brandstof: ten laste van de huurder

4 Ingeval de huurprijs periodiek dient betaald te worden zal de verhuurder bij één enkele wanbetaling en zonder ingebrekestelling van rechtswege, het contract als ontbonden beschouwen en gerechtigd zijn de goederen terug te nemen onverminderd het recht op schadevergoeding.

5 Waarborg: bij aanvang huur wordt er door de huurder een waarborg betaald, omvang door

6 Ondergrondse kabels en leidingen (basisdekking)
De herstelling van schade aan ondergrondse kabels en leidingen zal slechts gewaarborgd zijn voor zover u, voor de aanvang van de werken, het plan van de betrokken kabels en leidingen heeft aangevraagd binnen de termijnen opgelegd door de wetten en reglementeringen van toepassing op dewe materie, en deze plannen op de bouwplaats hebt geraadpleegd en in geval van twijfel over de ligging, de nodige peilingen heeft uitgevoerd.

Blijft uitgesloten de schade voortvloeiend uit:
- dringende werken zonder voorafgaande inzage plannen
- alle soorten van ondergrondse boringen

Niettemin kunnen deze werken, op uitdrukkelijk verzoek, gedekt worden tegen bijzondere verzekeringsvoiorwaarden en indien nodig, na risicobezoek en onderzoek van de gebruikte werkwijzen.

7 Betalingen :
De facturatie gebeurt na iedere huurperiode. Bij huur per maand wordt de factuur per maand opgemaakt. Ook als de huur over meerdere maanden gebeurt. Elk factuur dient contact betaald te worden tenzij uitdrukkelijk anders hierop werd vermeld. Elke factuur welke niet contant werd voldaan, brengt van rechtswege en zonder aanmaning een rente op van 20% per maand en een schadevergoeding van 10%. Deze bedragen zijn verschuldigd van rechtswege en zonder aanmaning. Alle betwistingen dienen aanhanging gemaakt te worden voor het vredegerecht van het kanton Kortrijk of de rechtbank van koophandel te Kortrijk.