Voorwaarden huurverzekering

VOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING BIJ HET AANGAAN VAN EEN MACHINEBREUK- & DIEFSTAL VERZEKERING:

Welke preventiemaatregelen zijn van toepassing?

De overeenkomst is van toepassing op de verzekerde voorwerpen, tijdens het verblijf op werven en voertuigen bij huurders, op voorwaarde dat volgende richtlijnen worden gevolgd:
- De sleutel dient uit het contact verwijderd te worden wanneer ze niet onder rechtstreeks toezicht staan of gestockeerd zijn. De sleutel dient in bewaring te zijn bij een werfverantwoordelijke, de verantwoordelijke voor het vervoer of zich te bevinden in een afgesloten lokaal.
- Bij stockage op de werf moet de laadschop steeds gericht zijn naar beneden.
- Wanneer een omheining aanwezig is, dient het werktuig zich steeds hier achter te bevinden. De sloten waarvan de sleutels gestolen werden of verloren zijn, moeten zo spoedig mogelijk vervangen worden. Voor de waarborg diefstal is bepaald dat buiten de werkuren de verzekerde voorwerpen moeten ondergebracht worden in een gesloten en afgesloten ruimte of, indien mogelijk, de nodige maatregelen moeten genomen worden om het risico te beperken (vb: blokkeren door andere toestellen, vergrendelen van trekhaken, aan de ketting leggen, anti-diefstalsysteem activeren, enz) Deze verzekering dekt geenszins het verlies of de verdwijning ten gevolge van het achteloos neerleggen of achterlaten van de verzekerde voorwerpen. De verzekerde dient bewijs te leveren dat deze uitsluiting niet van toepassing is.

Welke gevaren zijn verzekerd?

- Onhandigheid, toevallige nalatigheid - Vallen, stoten, botsen - Materiaal-, constructiefouten - Trillen, ontregelen, slecht uitlijnen - Falen aangekoppelde machine
- Warmlopen, vastlopen door wrijving - Waterslag, oververhitting, gebrek aan water
- Terugslag of waterstoot - Inwerking elektrische stroom tgv overspanning of spanningsval
- Wind, storm, vorst, kruien van ijs
- Brand, ontploffing - Rechtstreekse inslag bliksem
- Diefstal of poging tot (uitgesloten indien vastgesteld bij inventaris)
- Instorting, verzakking of verschuiving van grond
- Transportrisico’s - Kosten voor versneld vervoer
- Kosten inschakelen technici uit buitenland - Kosten voor werkzaamheden buiten normale uren

Waar is de machine verzekerd?

In België, op de bedrijfsterreinen, op werven en in de bedrijfslokalen van de huurders van het materieel. Prijs: Prijs verzekering: is 8% (10 ton) op bruto huurprijs Schade: is er een vrijstelling van 10% van de geleden schade met min. € 550 en max. € 5000 Diefstal: is er een vrijstelling van 20% van de nieuwwaarde, met min. € 1500 Vandalisme: tot € 5000 verzekerd